Rigorous study, morphology, cluster analysis, three types of budding, taxonomy, new taxa, Silurian