The following are some papers that have been accepted for publication in future issues of Clays and Clay Minerals:

Man-Chao He, Jian Zhao, Zhi-Jie Fang, and Ping Zhang. First-principles study of isomorphic (‘dual-defect’) substitution kaolinite

Mingde Fan, Peng Yuan, Faïza Bergaya, Hongping He, Tianhu Chen, Jianxi Zhu, and Dong Liu. A critical textural evolution study of zerovalent iron/montmorillonite nanosized hetero-structures under various iron loadings

Pingxiao Wu, Qian Zhang, Yaping Dai, Nengwu Zhu, Ping Li, Jinhua Wu, and Zhi Dang. Removal of reactive brillian orange X-GN from aqueous solutions by Mg-Al layered double hydroxides

Wang Jincheng, Zheng Xiaoyu, Xu Shanzhong, Zhang...

First Page Preview

First page PDF preview
You do not currently have access to this article.